Aktualności prawne

 

2022

Do 2025 roku państwa członkowskie UE muszą zbierać selektywnie 77% odpadów w postaci butelek plastikowych. Według projektowanych przepisów, cel ten może być osiągnięty poprzez wprowadzenie systemu kaucyjnego. 

Firmy emitujące gazy i pyły do powietrza każdego roku powinny sporządzać (i przesyłać) do marszałka województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Od 1 stycznia 2019 r. wykaz ten musi być uzupełniany na podstawie raportu do KOBiZE. 

Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania produktu? Produkty objęte wymogiem zarejestrowania w bazie EPREL. Etykietowanie produktów i zapewnienie standardowych informacji o ich efektywności energetycznej, zużyciu energii i innych zasobów podczas użytkowania. 

Pierwszego stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawy o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Na jakie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy? 

Prowadzący działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innego niż recykling procesu odzysku od stycznia 2022 roku muszą uzupełniać dwie nowe rubryki na kartach ewidencji odpadów. 

W najbliższym czasie należy spodziewać się zakończenia prac nad ustawą o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.